Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
poniedziałek, 10 lipca 2017 10:58

W związku z rozstrzygnięciem II - edycji otwartego konkursu ofert na dofinansowanie zadań publicznych w 2017 r. realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego zostały udzielone następujące dotacje:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr za-da-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2017 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Nazwa Oferenta

Termin reali-zacji zada-nia:

Wspie-ranie i upow-szech-
nianie kultury fizycznej

 

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz   uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – sezon jesienny.

45 000 zł

Stowarzyszenie Sportowe „Kamienna” Brody ul. Starachowicka 9
27-230 Brody

 

 

 

 

 

 

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2017r.

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki - II etap.

 3 000,00 zł

Stowarzyszenie Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” Rudnik ul. Ostrowiecka 27,
27-230 Brody

3

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego – II etap.

 4 000,00 zł

Stowarzyszenie Polski Związek Wędkarski Okręg w Kielcach ul. Warszawska 34a/31;
25-312 Kielce

Przeciw-działanie uzależnie-niom i patologiom społecznym

4

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

 18 000,00 zł

Stowarzyszenie Profilaktyczno – Społeczne – „Rodzina” ul. St. Staszica 3,
27-230 Brody

SUMA:

70 000 zł

   

 

Szczegółowe warunki realizacji zadania i rozliczenia kwoty dotacji określi umowa zawarta z Gminą Brody. rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zawarcie umowy na dofinansowanie zadania uzależnione jest od złożenia oświadczenia o zgodności odpisu z rejestru ze stanem prawnym i faktycznym w dniu podpisania umowy, zaktualizowanego opisu poszczególnych działań, zaktualizowanego kosztorysu oraz zaktualizowanego harmonogramu realizacji zadania (w przypadku gdy kwota dotacji jest niższa niż w ofercie). Na otwarty konkurs nadesłano cztery oferty od czterech stowarzyszeń. Wnioski analizowała komisja do spraw rozpatrywania ofert powołana na podstawie zarządzenia nr 95/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 30.06.2017r. W ocenie komisji, wszystkie oferty spełniły merytoryczne i formalne warunki konkursu.

Niezbędne druki pobrać mozna z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

 

Czy wiesz, że...

kk3najprawdopodobniej już w 1353r. wybudowano modrzewiowy kościół w Krynkach p.w. Św. Marcina. Stał on przy obecnych zabudowanich ulicy Długiej. Do dziś stoi tam krzyż upamiętniający lokalizację świątyni. Podobno niektóre belki w kryneckiej dzwonnicy pochodzą z tego kościoła!