Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Dla stowarzyszeń II otwarty konkurs ofert - ogłoszenie

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

II otwarty konkurs ofert - ogłoszenie Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   

 

Wójt Gminy Brody ogłasza II otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2017 roku.

 

Rozdział I

Cele i rodzaj zadań 

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.).

 

§ 2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

Sfera pożytku publicz-nego:

Nr zada-nia:

Nazwa zadania do realizacji
w 2017 roku:

Kwota dotacji Gminy Brody: przezna-czonej na zadanie:

Termin realizacji zadania:

Wysokość środków publicznych przekazanych na zadanie tego samego rodzaju w
poprzednim roku:

wspieranie i upowszech-nianie kultury fizycznej

 

1

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody, poprzez szkolenia sportowe oraz uczestnictwo w zawodach, organizowanych przez Świętokrzyski Związek Piłki Nożnej w Kielcach – sezon jesienny.

45 000 zł

 

 

 

 

Od dnia podpisania umowy do 17 grudnia 2017 roku.

Stow. „Kamienna” Brody 95000 zł.

2

Działalność szkoleniowa, upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie lekkoatletyki - II etap.

3 000 zł

Stow. Ludowy Klub Biegacza „Rudnik” w Rudniku – 20 000 zł.

3

Działalność szkoleniowa, Upowszechnianie i rozwój kultury fizycznej wśród mieszkańców gminy Brody w dziedzinie wędkarstwa rzutowego – II etap.

4 000 zł

Polski Związek Wędkarski O/Kielce – 3000 zł

Przeciw-działanie uzależnieniom i patologiom społecznym

4

Przeciwdziałanie alkoholizmowi poprzez organizację spotkań profilaktycznych dla mieszkańców gminy Brody.

18 000 zł

Stow. Profilaktyczno - Społ. „Rodzina” Brody – 18 000 zł

SUMA:

70 000 zł

 

 

§ 3.

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach I otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2017 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem: 70 000 zł (słownie: siedemdziesiąt tysięcy złotych 00/100).

 

Rozdział II

Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy. 

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817
z późn. zm.).§ 5.

1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 30 czerwca 2017r. – do godziny 15:15.
oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3 (decyduje data wpływu).

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w  rozporządzeniu Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300). Zadania w ofercie powinny być zgodne z: rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2017 roku (Uchwała Rady Gminy w Brodach nr XV/87/2016 z dnia 28 listopada 2016r.) oraz z Gminnym Programem Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2017 (Uchwała nr XVI/98/2016 Rady Gminy w Brodach z dnia 29 grudnia 2016r.);

Potrzebne dokumenty pobrać można w urzędzie oraz na stronie:   www.bip.brody.info.pl .

2. Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

3. Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne, nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.

4. Na konkurs mogą być składane oferty zarówno na wspieranie jak i na powierzanie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.

5. Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

 

§ 6.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

 

§ 7.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 z późn. zm.).

 

 

Rozdział III

Kryteria i tryb wyboru ofert. 

§ 8.

Ocena formalna

1.   Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowo. Do oferty powinny być dołączone załączniki (dokumenty z punktów a, b są obowiązkowe):

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym,

b) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok, lub w przypadku dotychczasowej krótszej działalności – za okres tej działalności,

c) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) - w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;

d) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie),

e) ewentualne referencje.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

 

2. Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią

     oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego

     wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

3. Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

     Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

 

§ 9.

Ocena merytoryczna.

 1. Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów:

a)            celowość projektu opisanego w ofercie: 0-4 pkt.,

b)            analiza kosztów realizacji projektu : 0-4 pkt.;

c)            zakładany rezultat projektu: 0-4pkt.;

d)            zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

e)            dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;

f)             procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

 

§ 10.

 1. Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
 2. Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
 3. Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

 

Rozdział IV

Warunki realizacji zadania publicznego.

§ 11.

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300 z późn. zm.). Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

 

§ 12.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

 1. korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana),
 2. Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze zleceniodawcą
  (wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji.
 3. wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych,

sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony w Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U.2016.1300 z późn. zm.). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl 

 

Rozdział V

Kontrola wykorzystania dotacji.

§ 13.

 1. 1.Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
 2. 2.Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
 3. 3.Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
 4. 4.Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta. 

 

§ 14.

 1. 1.Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a)   wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem

     kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji

   z nią związanej.

 

§ 15.

 1. 1.Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody. 

 

Ogłoszenie niniejsze stanowi załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 81/2017 Wójta Gminy Brody z dnia 06.06.2017r. Niezbędne dokumenty i druki można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.

 

Wójt Gminy Brody

Marzena Bernat

Poprawiony: czwartek, 08 czerwca 2017 11:47
 

Czy wiesz, że...

fascynacja-mprzy Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach dzaiałają cztery zespoły śpiewacze, dwie grupy taneczne oraz Gminna Orkiestra Dęta?