Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Obwieszczenie Starosty Starachowickiego

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Obwieszczenie Starosty Starachowickiego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 29 maja 2009 08:58
Na podstawie art. lid ust. 5 w związku z art. lic ustawy z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2008r. nr 193, póz. 1194) oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kodeksu postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000r. nr 98, póz. 1071 z późniejszymi zmianami)

Starosta Starachowicki

zawiadamia, że na wniosek Gminy Brody, w dniu 5 maja 2009r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „ROZBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości RUDA, ul. Duża, na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów nr 159/1200, 89, 90, 93/2, 94/1, 94/2, 95, 96, 98, 99/1,100/1,101,102/1,104/2, 105, 106/1,108/1,109, 110, 111, 112, 113, 114/1, 115/2, 116, 117,118, 120, 121/1, 122, 124/2,124/3, 125,126,127,128,130,131,132,133,134/1,134/2,135/1, 135/3,135/4,137/1,137/2,138, 139,140, 141,142,143,144,146/16,146/17, 202, położonych w miejscowości Ruda, gm. Brody".
Zgodnie z art. 10 § l Kpa strony w sprawie mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Budownictwa i Gospodarki Komunalnej Starostwa Powiatowego w Starachowicach, ul. dr Władysława Borkowskiego 4, pokój 203 (II piętro) w godzinach od 8 °° - 15 °° w dniach od 10.06.2009r. do 17.06.2009r. oraz złożyć tu ewentualne zastrzeżenia, wnioski i wypowiedzi, co do zebranych dowodów i materiałów.
Wyjaśnia się, że stosownie do art. 49 Kpa, po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego obwieszczenia uznaje się, iż nastąpiło skuteczne doręczenie zawiadomienia o wszczęciu postępowania w powyższej sprawie.
Jednocześnie informuje się, że strony postępowania w terminie siedmiu dni, licząc od dnia doręczenia zawiadomienia w sposób określony wyżej, mogą składać wypowiedzi i zastrzeżenia, co do zebranych dowodów i materiałów
(pod wyżej wskazanym adresem).

Wgląd w akta sprawy nie jest obowiązkowy.
Po upływie wyżej wyznaczonego terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.
Stosownie do art. 28 Kpa stroną w postępowaniu w niniejszej sprawie jest każdy, czyjego interesu prawnego lub obowiązku dotyczy postępowanie albo, kto żąda czynności organu ze względu na swój interes prawny lub obowiązek a w szczególności: inwestor oraz właściciele, użytkownicy wieczyści lub zarządcy nieruchomości znajdujących się:
- w granicach inwestycji,
- w otoczeniu inwestycji, obejmującym nieruchomości bezpośrednio przyległe do działek inwestycji, położone w jednostce ewidencyjnej Ruda, zgodnie z częścią graficzną projektu zagospodarowania terenu.

Z up. Starosty
inż. Ewa Banaczkowska
Dyrektor Wydziału Budownictwa
i Gospodarki Komunalnej

Poprawiony: piątek, 29 maja 2009 09:32
 

Czy wiesz, że...

pudlingarniaw 1843 roku, w zakładzie metalurgicznym - tzw. pudlingarni oraz walcowni w Brodach pracowało 60 robotników? W ciągu roku przetapiano tu ok. 2 600 ton żelaza handlowego.