Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Informacja dotycząca świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w OSP

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Informacja dotycząca świadczenia ratowniczego z tytułu wysługi lat w OSP PDF Drukuj Email
Wpisany przez Marzena Miliczek, Rajmund Gębura   
wtorek, 18 stycznia 2022 08:09

strazak-M-fb
Druhny i Druhowie

W związku z wejściem w życie od 01.01.2022 r. Ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych informujemy, że strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości 200,00 zł (miesięcznie).Strażacy ratownicy OSP z terenu Gminy Brody, aby ubiegać się o takie świadczenie powinni składać wnioski do Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Starachowicach. W celu doprecyzowania wymogów i określenia danych umożliwiających uzyskanie świadczenia cytujemy art. 16 i 17 wyżej wymienionej ustawy:

Art. 16.
1. Strażakowi ratownikowi OSP przysługuje świadczenie ratownicze z tytułu wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej w wysokości 200 zł.
2. Prawo do świadczenia ratowniczego przysługuje strażakowi ratownikowi OSP, który:
1) czynnie uczestniczył w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych:
a) w przypadku mężczyzn - przez co najmniej 25 lat,
b) w przypadku kobiet - przez co najmniej 20 lat oraz
2) osiągnął:
a) w przypadku mężczyzn - 65. rok życia,
b) w przypadku kobiet - 60. rok życia.
3. Przez czynne uczestnictwo należy rozumieć bezpośredni udział co najmniej raz w roku w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych.
4. Ewidencję udziału strażaków ratowników OSP w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych, obejmującą datę, numer i miejsce podjętych działań ratowniczych lub akcji ratowniczych oraz imienny wykaz ich uczestników, prowadzi właściwy komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej.
5. Przy naliczaniu okresu czynnego uczestnictwa w działaniach ratowniczych nie jest wymagane zachowanie ciągłości wysługi lat w ochotniczej straży pożarnej.
6. Świadczenie ratownicze, a także koszty jego obsługi są finansowane z budżetu państwa.
Art. 17.
1. Komendant powiatowy (miejski) Państwowej Straży Pożarnej właściwy dla siedziby ochotniczej straży pożarnej strażaka ratownika OSP, zwany dalej "organem przyznającym", na wniosek tego strażaka ratownika OSP lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego przyznaje, w formie decyzji, świadczenie ratownicze i ustala jego wysokość po:
1) sprawdzeniu kompletności wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego;
2) spełnieniu przez wnioskodawcę wymogu, o którym mowa w art. 16 ust. 2 pkt 1, na podstawie potwierdzenia właściwego wójta (burmistrza, prezydenta miasta) lub dokumentacji prowadzonej przez Państwową Straż Pożarną o spełnieniu przez wnioskodawcę wymagań do przyznania świadczenia ratowniczego;
3) osiągnięciu przez wnioskodawcę wieku uprawniającego do przyznania świadczenia ratowniczego.
2. Wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego zawiera:
1) dane wnioskodawcy, który ubiega się o świadczenie ratownicze, w tym:
a) pierwsze i drugie imię oraz nazwisko,
b) datę urodzenia,
c) numer PESEL albo, jeśli nie nadano tego numeru, serię i numer dowodu osobistego lub numer paszportu,
d) adres miejsca zamieszkania,
e) adres do korespondencji, jeśli jest inny niż adres zamieszkania;
2) wskazanie sposobu wypłaty świadczenia ratowniczego wraz z podaniem danych niezbędnych do jego wypłaty;
3) podpis wnioskodawcy lub jego przedstawiciela ustawowego, pełnomocnika albo opiekuna prawnego;
4) potwierdzenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2.
3. Niekompletny wniosek o przyznanie świadczenia ratowniczego organ przyznający pozostawia bez rozpoznania.
4. Prawo do świadczenia ratowniczego powstaje z dniem spełnienia przesłanek, o których mowa w art. 16 ust. 2.
5. Świadczenie ratownicze organ przyznający przyznaje od miesiąca złożenia wniosku.
6. Organ przyznający przekazuje właściwemu komendantowi wojewódzkiemu Państwowej Straży Pożarnej kopię wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego oraz kopię decyzji o przyznaniu świadczenia ratowniczego, poświadczone za zgodność z oryginałem.
7. Decyzję w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego doręcza się wnioskodawcy na piśmie wraz z uzasadnieniem oraz pouczeniem.
8. Postępowanie o przyznanie świadczenia ratowniczego kończy się nie później niż w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o przyznanie tego świadczenia.
9. Od decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego przysługuje wnioskodawcy odwołanie do właściwego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w terminach i na zasadach określonych w ustawie z dnia
14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735, 1491 i 2052).
10. Złożenie odwołania od decyzji w sprawie przyznania świadczenia ratowniczego nie wstrzymuje jej wykonania.
11. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, wzór wniosku o przyznanie świadczenia ratowniczego, mając na względzie konieczność zawarcia we wniosku informacji niezbędnych do ustalenia i wypłaty świadczenia ratowniczego.

W przypadku pytań lub niejasności więcej informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach w poniedziałki od 8:00 do 16:00; od wtorku do piątku w godzinach 7:15 – 15:15, pokój nr 216 tel. (41) 271 13 40 wew. 217.
 

Poprawiony: wtorek, 18 stycznia 2022 08:19
 

Czy wiesz, że...

dyslokacjajednym z ciekawych zjawisk geologicznych w północnej części województwa świętokrzyskiego jest tzw. dyslokacja Wąchocko - Rudzka? Rzeka Kamienna niejako odgradza różne formy geologiczne. Prawy (południowy) brzeg rzeki stanowią utwory dolnego i środkowego triasu, natomiast wzdłuż lewego brzegu zalegają skały dolnej jury.