Ogłoszenie o złożeniu oferty uproszczonej na realizację zadania publicznego Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
wtorek, 07 września 2021 12:06

Do publicznej wiadomości podaje się ofertę Stowarzyszenia Brody nad Kamienną, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (nr KRS 00002530010) na realizację zadania pod tytułem „Świętokrzyski Jarmark Agroturystyczny". Rodzaj zadania: Wspieranie kultury, sztuki, ochrony dóbr dziedzictwa narodowego.

Do dnia 15.09.2021r. można zgłaszać uwagi w tej sprawie. Działając na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 29 maja 2020 r), Wójt Gminy Brody informuje, że w dniu 02.09.2021r. Stowarzyszenie Brody nad Kamienną złożyło ofertę na wykonanie zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert. Kwota wnioskowanej dotacji wynosi 500 zł.
Powyższa oferta zostaje zamieszczona na okres 7 dni w:

  1. Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl;
  2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody - www.brody.info.pl;
  3. W siedzibie Urzędu Gminy Brody – na tablicy ogłoszeń.

Uwagi dotyczące tej oferty można zgłaszać do Urzędu Gminy Brody poprzez platformę ePUAP: /BRODY/skrytka., lub listownie na adres: Urząd Gminy Brody ul. St. Staszica 3, 27- 230 Brody.

Kopię oferty stowarzyszenia można pobrać z Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody.