Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Obwieszczenie Wójta Gminy Brody

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Obwieszczenie Wójta Gminy Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
piątek, 15 listopada 2019 13:13

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki.

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.), art. 54 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz uchwały Nr VII/46/16 Rady Gminy w Brodach z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki,

zawiadamiam

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 28 listopada 2019 r. do 19 grudnia 2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Brodach, w godzinach pracy urzędu.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 5 grudnia 2019 r.
o godz. 1300 w Urzędzie Gminy w Brodach.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu może wnieść uwagi. Uwagi do projektu planu, należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody na adres: ul. Staszica 3, 27-230 Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 3 stycznia 2020 r.
Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej
w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2017 r., poz. 570):
1) opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
2) opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 21 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 2081) zwanej dalej ustawą, w publicznie dostępnym wykazie danych
o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, zamieszczono informację o:
1) projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy Brody dla miejscowości Krynki,
2) prognozie oddziaływania na środowisko do ww. projektu planu.
Zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisk, w tym zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie wyłożenia do publicznego wglądu, o którym mowa wcześniej.
Stosownie do art. 39 ust. 1, pkt 3 i 4, art. 40, w związku z art. 54 ust. 3 ustawy, zainteresowani mogą wnosić uwagi do ww. projektu zmiany planu i prognozy oddziaływania na środowisko, w ramach prowadzonej strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w formie:
1) w formie pisemnej w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,
2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Brody, ul. Staszica 3, 27-230 Brody,
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Brody z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 3 stycznia 2020 r.
Uwagi złożone po upływie określonego terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Brody.

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY
W związku z powyższym ogłoszeniem/obwieszczeniem na podstawie art. 13 ust. l i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:
1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Brody mający siedzibę
w Brodach (27-230 Brody) przy ul. Stanisława Staszica 3, tel. 41 271 12 31, email: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. ,
2) Z Inspektorem ochrony danych można kontaktować się pisemnie bądź telefonicznie na adres siedziby administratora lub telefonicznie (41) 271 12 31, wew. 239,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym
z procedurą dotyczącą zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych są przepisy prawa tj. ustawa z dnia 27 marca
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 2096 ze zm.).
4) Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa oraz podmiotom świadczącym usługi administratora na podstawie zawartych umów,
5) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji ww. celu, a następnie przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
6) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych, sprostowania i ograniczenia przetwarzania z zastrzeżeniem przypadków określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
7) Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Podanie danych jest niezbędne do rozpatrzenia sprawy.

Poprawiony: piątek, 15 listopada 2019 13:18
 

Czy wiesz, że...

oltarz-ofiarjeden z olbrzymich głazów w rezerwacie "Skały w Krynkach", według miejscowej legendy służył za ołtarz ofiarny?

Podobno niejaki Gutan składał tam krwawe ofiary bogowi Krynosowi.

elektronik sigara