Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia Rozpatrzenie uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Rozpatrzenie uwag do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
czwartek, 03 października 2019 08:19

Rozpatrzenie uwag złożonych do projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części Gminy Brody dla miejscowości Krynki.

Wójt Gminy Brody postanawia:
1) uwzględnić uwagę złożoną przez osobę fizyczną w dniu 3 lipca 2019 r. dotyczącą likwidacji drogi w granicach działki nr ewid. 349/2 w Krynkach;
2) uwzględnić uwagę złożoną przez osobę fizyczną w dniu 15 lipca 2019 r. dotyczącą wyznaczenia zabudowy mieszkaniowej przy nowo projektowanej drodze w granicach działki nr ewid. 263 w Krynkach;
3) nie uwzględnić w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną w dniu 16.07.2019 r. w części:
a) dotyczącej obsługi komunikacyjnej działek o nr ewid. 1210/3 i 531/3, ponieważ ustalenia planu zakładają ich obsługę komunikacyjną docelowo z drogi zbierająco - rozprowadzającej położonej w pasie drogi krajowej, która zostanie wybudowana w ramach przebudowy drogi krajowej. Do czasu przebudowy drogi krajowej obsługa komunikacyjna pozostaje na dotychczasowych zasadach,
b) w części dot. niezgodności projektu planu z § 9 ust. 1 pkt 3 z rozporządzeniem Ministra transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie, ponieważ ustalenia projektu planu nie wskazują na bezpośrednią obsługę komunikacyjną działek o nr ewid. 1210/3 i 531/3 z drogi krajowej nr 9;
c) w części dot. naruszenia ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, w zakresie obsługi komunikacyjnej działek o nr ewid. 1210/3 i 531/3, ponieważ ustalenia projektu planu zakładają obsługę komunikacyjną wskazanych działek z drogi gminnej (wskazanej w studium - nie po istniejącym śladzie), droga ta zostanie "wchłonięta" w pas drogowy drogi krajowej i stanie się drogą zbierająco-rozprowadzającą. W związku z tym, w analizowanym przypadku nie stwierdza się niezgodności rozwiązań projektu planu z polityką przestrzenną.
4) uwzględnić w części uwagę złożoną przez osobę fizyczną w dniu 16.07.2019 r. w części przeznaczenia działek o nr ewid. 1210/3 i 531/3 na cele inwestycyjne zgodnie z rysunkiem obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.
5) uwzględnić uwagę złożoną przez osobę fizyczną w dniu 17.07.2019 r. (podpisaną przez większą ilość osób) w części: pkt. 1, 2, 5, 6, 8 i 9,
6) nie uwzględnić w części uwagi złożonej przez osobę fizyczną w dniu 17.07.2019 r. (podpisaną przez większą ilość osób) w części:
a) przywrócenia działki nr ewid. 1234 status rekreacyjno-sportowy, uwzględnienie uwagi stanowiłoby naruszenie ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody, w którym działa ta przewidziana jest na cele rolnicze i zalesień;
b) dotyczącej budowy łącznika pomiędzy drogą KDZ1 i nowo projektowaną drogą KDL7 poprzez budowę łącznika na działce nr ewid. 290/2, ponieważ wyznaczenie tej drogi związane będzie ze skutkami finansowymi, które gmina zmuszona będzie ponieść na ich realizację i wykup gruntów,
c) dotyczącej zapisania ciągów pieszo-jezdnych oznaczonych symbolami Kx3 i Kx6 jako drogi gminne ponieważ wyznaczenie tej drogi związane będzie ze skutkami finansowymi, które gmina zmuszona będzie ponieść na ich realizację i wykup gruntów.

Poprawiony: czwartek, 03 października 2019 08:27
 

Czy wiesz, że...

kk3najprawdopodobniej już w 1353r. wybudowano modrzewiowy kościół w Krynkach p.w. Św. Marcina. Stał on przy obecnych zabudowanich ulicy Długiej. Do dziś stoi tam krzyż upamiętniający lokalizację świątyni. Podobno niektóre belki w kryneckiej dzwonnicy pochodzą z tego kościoła!

elektronik sigara