Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Ogłoszenia

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Gmina Brody - ogłoszenia
Informacja o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 22 czerwca 2022 10:05

Wójt Gminy Brody podaje do publicznej wiadomości informację o wyniku pierwszego ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Brody, który odbył się w dniu 14 czerwca 2022 roku, w siedzibie Urzędu Gminy Brody ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, sala nr 102. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości STAW KUNOWSKI, obręb 0014, gmina Brody, oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr 271 o powierzchni 0,1300 ha, ujawnionych w księdze wieczystej nr KI1H/00027977/7.

Poprawiony: środa, 22 czerwca 2022 10:19
Więcej o wynikach przetargu
 
Wydawanie żywności w czerwcu 2022 r. PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 20 czerwca 2022 11:35

wydawanie-zywnosci-M-czerwiec-2022
Przekazujemy harmonogram wydawania żywności dla osób w trudnych sytuacjach życiowych w czerwcu 2022 r. Do odbioru żywności są upoważnione osoby zakwalifikowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Brodach.

Więćej o wydawaniu żywności
 
Trwają prace budowlane Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 15 czerwca 2022 15:03

Glowne-M-centrum-profilaktykiPrezentujemy aktualne zaawansowanie prac budowlanych na terenie Centrum Edukacji Społecznej i Profilaktyki Zdrowotnej w Krynkach. Powstaje budynek, na placu przed nim są widoczne zarysy parkingów.

Poprawiony: środa, 15 czerwca 2022 15:22
Więcej o inwestycji
 
Inormacja dotycząca PSZOK w Krynkach PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 15 czerwca 2022 14:41

Informujemy, że w piątek 17 czerwca Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Krynkach będzie nieczynny.

Poprawiony: środa, 15 czerwca 2022 15:02
Więcej…
 
Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Miasta Północy, po co robimy? PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
wtorek, 14 czerwca 2022 13:54

Postępujący rozwój gmin, miast, obszarów funkcjonalnych w wymiarze gospodarczym i przestrzennym w Polsce oraz coraz większe oczekiwania mieszkańców związane z komfortem przemieszczania się, wymagają nieustannych zabiegów polegających na poprawie jakości i zwiększeniu efektywności systemów transportowych.

Poprawiony: wtorek, 14 czerwca 2022 13:57
Więcej o planie zrównoważonej mobilności
 
Wójt Gminy Brody ogłasza III otwarty konkurs na realizację zadań publicznych w 2022 roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 13 czerwca 2022 13:55

Wójt Gminy Brody

ogłasza III otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Rozdział I Cele i rodzaj zadań

§ 1.

Konkurs ofert ma na celu wyłonienie ofert i zlecenie realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego zawartych w art. 3 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z dnia 2020.05.29 z późn. zm.).

§ 2.

Cele wymienione w § 1 będą realizowane w szczególności poprzez zlecenie zadania w zakresie:

III OKO-Tabela-M-

§ 3.

Na realizację zleconego zadania publicznego Gminy Brody w ramach II otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2022 r. przeznacza się środki finansowe do kwoty ogółem: 56 000 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych 00/100).

Rozdział II Zasady przyznawania dotacji i obowiązujące terminy.

§ 4.

Podmiotami uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe i inne podmioty zgodnie z zapisem
art. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

§5.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie w terminie do dnia 05.07.2022r.
oferty w sekretariacie Urzędu Gminy w Brodach, ul. Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody (decyduje data wpływu).

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Zadania w ofertach powinny być zgodne z rocznym programem współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego wolontariacie w 2022 roku przyjętym uchwałą Nr XIV/87/2021 z dnia 26.11.2021 r.; Program można pobrać można w urzędzie oraz na stronie: www.bip.brody.info.pl .

Rozpatrywane są wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone na obowiązującym formularzu w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.
Zgłoszenie oferty, która spełnia warunki merytoryczne nie gwarantuje uzyskania wnioskowanej dotacji. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
Na konkurs mogą być składane oferty na powierzenie i na wspieranie realizacji zadań publicznych w rozumieniu zapisów art. 11 ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
Oferent przystępujący do konkursu nie powinien prowadzić działalności gospodarczej w rozumieniu art. 9 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie w odniesieniu do zadania będącego przedmiotem oferty.

§ 6.

Dotacja może być przeznaczona wyłącznie na pokrycie kosztów bezpośrednio związanych z realizacją zadania publicznego i niezbędnych do jego realizacji.

§ 7.

Przy rozpatrywaniu złożonych ofert i ich wyborze stosuje się zasady określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2020.1057 t.j. z dnia 2020.06.18 z późn. zm.).

Rozdział III Kryteria i tryb wyboru ofert.

§ 8.

Ocena formalna

Złożone oferty są rozpatrywane pod względem formalnym przez Komisję powołaną przez Wójta Gminy.

Analizowane będzie czy oferta jest kompletna i czy została złożona na obowiązującym formularzu i w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym. Oferty należy wypełniać komputerowo, maszynowo lub pismem odręcznym - wyraźnym, łatwym do odczytania. Do oferty powinny być dołączone załączniki:

a) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego rejestru - zgodny ze stanem aktualnym (pozycja obowiązkowa),

b) dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta(-ów) – pozycja obowiązkowa tylko w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji oferentów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru;

c) umowa partnerska lub oświadczenie partnera (obowiązkowo w przypadku wskazania partnera w ofercie),

d) ewentualne referencje.

W przypadku złożenia przez oferenta więcej niż jednej oferty na różne zadania, dopuszcza się możliwość przedłożenia jednego kompletu załączników wymienionych w niniejszym punkcie, pod warunkiem wskazania, do której oferty dołączone są wymagane dokumenty.

Oferta oraz dokumenty będące jej załącznikami dla swej ważności winny być opatrzone datą, pieczęcią

oraz podpisem uprawnionych statutowo bądź upoważnionych w tym celu osób. Nie spełnienie tego

wymogu spowoduje uznanie oferty za nieważną i niekompletną.

Nie przewiduje się możliwości uzupełnienia oferty, która została złożona w stanie niekompletnym.

Oferty sporządzone wadliwie albo niekompletnie pozostają bez rozpatrzenia.

§ 9.

Ocena merytoryczna.

Oferty rozpatrzone pod względem formalnym są zbiorczo przekazywane do Komisji Konkursowej, która ocenia oferty i przedstawia Wójtowi Gminy propozycje przyznania dotacji. Komisja konkursowa przydziela każdej ofercie punkty na podstawie poniższych kryteriów

a) analiza kosztów realizacji projektu : 0-4 pkt.;

b) zakładane rezultaty projektu opisane w ofercie (rozdz. III, pola: 5-6): 0-4pkt.;

c) zasoby kadrowe i rzeczowe wpływające na rzetelną realizację zadania: 0-4pkt.;

d) dotychczasowe doświadczenie oferenta w realizacji zadań z dotacji samorządowych: 0-4 pkt.;

e) procentowa wartość środków finansowych własnych w stosunku do wartości zadania: 0-4pkt.

Dotację otrzyma ten oferent, który uzyska większą sumę punktów. Istnieje możliwość przyznania dla dotacji dla więcej niż jednego oferenta w ramach jednego zadania.

§ 10.

Decyzję o wyborze oferty i o udzieleniu dotacji podejmuje Wójt Gminy w formie Zarządzenia.
Podmioty składające oferty zostaną pisemnie powiadomione o podjętej decyzji.
Do Zarządzenia Wójta w sprawie wyboru oferty i udzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwołania.

Rozdział IV Warunki realizacji zadania publicznego.

§ 11.

Zarządzenie Wójta o udzieleniu dotacji jest podstawą do zawarcia pisemnej umowy ze Zleceniobiorcą – podmiotem, którego oferta została wybrana w konkursie. Umowa określa zakres i warunki realizacji zadania publicznego. Ramowy wzór umowy został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057) Powyższy wzór umowy można pobrać w urzędzie gminy oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody: www.bip.brody.info.pl .

§ 12.

Zleceniobiorcy zobowiązani są do:

korekty kosztorysu projektu w ciągu 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia (w przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana);
Podpisania lub przesłania pisma o odmowie podpisania umowy ze zleceniodawcą
(wraz z uzasadnieniem) w terminie 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyznaniu dotacji;
wyodrębnienia ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację zadań publicznych;
sporządzania i składania sprawozdań z wykonania zadania publicznego w terminie określonym w umowie. Wzór sprawozdania został przyjęty w został określony w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań z dnia 24 października 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 2057). Powyższy wzór sprawozdania można pobrać w urzędzie gminy na stronie: www.bip.brody.info.pl;

W sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania. Zwiększenie kosztów może nastąpić maksymalnie o 20 %, natomiast zmniejszenie kosztów danej pozycji
w dowolnej wysokości.

Rozdział V Kontrola wykorzystania dotacji.

§ 13.

Gmina Brody zlecając zadanie publiczne, ma prawo dokonać kontroli i oceny realizacji zadania.
Zlecenie zadania i udzielanie dotacji następuje z odpowiednim zastosowaniem przepisów art. 16 -19 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Wysokość dotacji może być niższa niż wnioskowana w ofercie. W takim przypadku oferentowi przysługuje prawo negocjowania zmniejszenia zakresu rzeczowego zadania lub rezygnacji z jego realizacji.
Gmina Brody może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się, iż jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

§ 14.

Dotowany podmiot, zobowiązany jest do:

a) wyodrębnienia w ewidencji księgowej i finansowej środków otrzymanych na realizację umowy

b) dostarczenia dokumentów (faktur, rachunków) oraz dokumentacji, o której mowa wyżej, celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz kontroli prowadzenia właściwej dokumentacji

z nią związanej.

§ 15.

Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy dotowanym podmiotem a Gminą Brody.

Rozdział VI Informacja dodatkowa.

§ 16.

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) - dalej: RODO informuję, że:

Administratorem danych osobowych jest Wójt Gminy Brody z siedzibą:
Stanisława Staszica 3, 27-230 Brody, tel. 41 271 12 31, adres e-mail Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Ww. dane kontaktowe są jednocześnie danymi kontaktowymi Inspektora Ochrony Danych.

Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit c RODO (wypełnienie obowiązku prawnego) i będzie odbywać się w celu realizacji działań związanych z otwartym konkursem ofert na realizację zadania publicznego przeprowadzanym w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu a następnie przechowywane w celach archiwalnych na zasadach określonych zgodnie z przepisami o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do dostępu do danych, ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania na zasadach określonych w przepisach o ochronie danych osobowych.
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku niewłaściwego przetwarzania danych osobowych.
Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym ustawodawstwem jest obowiązkowe, w pozostałych przypadkach dobrowolne.

Przydatne druki i dokumenty można pobrać na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Brody pod linkiem: http://bip.brody.info.pl/a,2225,wojt-gminy-brody-oglasza-iii-otwarty-konkurs-ofert-na-realizacje-zadan-publicznych-w-2022-roku

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 13 czerwca 2022 14:11
 
Dyżury publicznych przedszkoli na terenie Gminy Brody w czasie wakacji PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
poniedziałek, 13 czerwca 2022 09:49

Publikujemy poniżej tebelę informującą o harmonogramie dyżurów publicznych przedszkoli na terenie Gminy Brody podczas wakacji w 2022 roku:
Dyzury-M-przedszkoli-w-wakacje-2022

Poprawiony: poniedziałek, 13 czerwca 2022 10:04
Więcej informacji na temat dyżurów przedszkoil
 
Ostrzeżenie II stopnia przed burzami z gradem PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
czwartek, 09 czerwca 2022 07:04

Burze-M-z-gradem-09-06-2022

Więcej…
 
Zarejestruj się jako dawca szpiku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 08 czerwca 2022 13:44

plakat-dawstwo-szpiku-M-
Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach zwraca się z serdeczną prośbą o promowanie i udostępnienie naszej informacji na stronie internetowej urzędu, że oprócz krwiodawstwa bardzo ważna dla ratowaniu życia jest przystąpienie do Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku
.

Poprawiony: środa, 08 czerwca 2022 13:56
Więcej o zostaniu dawcą szpiku
 
17 czerwca Urząd Gminy będzie nieczynny PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 08 czerwca 2022 12:59

kalendarz-17 czerwca--M-W piątek 17 czerwca 2022 r. Urząd Gminy Brody będzie nieczynny. W pilnych sprawach dotyczących rejestracji zgonów Urząd Stanu Cywilnego będzie pełnił dyżur w godzinach 7.15-15.00, po uprzednim kontakcie telefonicznym pod numerem 504-770-888.

Poprawiony: środa, 08 czerwca 2022 13:07
Więcej o godzinach pracy Urzędu
 
Święto 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrody Terytorialnej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Rajmund Gębura   
środa, 08 czerwca 2022 07:33

PLAKAT-M SWIĘTO 10-SBOT

W imieniu Dowódcy 10. Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk. Piotra HAŁYSA przekazujemy informację dotyczącą organizownego w najbliższą sobotę 11 czerwca Święta Brygady, połączonego z uroczystą przysięgą wojskową.

Poprawiony: środa, 08 czerwca 2022 07:49
Więcej o święcie 10.ŚBOT
 
« pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia »

Strona 6 z 109

Czy wiesz, że...

powst-styczna przestrzeni wieków mieszkańców dzisiejszych Krynek charakteryzowali się postawą patriotyczną? Brali oni czynny udział zarówno w Powstaniu Listopadowym jak i Styczniowym. Wieś była częstym miejscem postojów oddziałów. Serdeczność i pomoc ludności zostały podkreślone w pamiętnikach powstańczych.