Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Konsultacje społeczne Udane konsultacje w gminie Brody

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Udane konsultacje w gminie Brody PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
środa, 30 grudnia 2020 09:16

konsultacje-spoleczne-rowerowy-spacer-badawczy-promocja-wojt-gminy-brody-zastepca-mInformacyjna wyprawa rowerowa, punkt konsultacyjny nad zalewem, ankieta, aplikacja internetowa do nanoszenia uwag na mapie, dokumenty drukowane, publikacje w mediach, otwarte spotkanie online – te i inne działania realizowano w ramach konsultacji społecznych projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

Wiele się działo w tej sprawie od 25 września do 15 grudnia 2020r. Po wielu naradach i szkoleniach, pracownicy Urzędu Gminy w Brody wykonali szczegółowy plan konsultacji. Postanowili, że na początku w nietypowy sposób będą zachęcać mieszkańców do wzięcia udziału w konsultacjach. W tym celu przeprowadzili rowerowy spacer badawczy. Poruszali się po ustalonej trasie, rozmawiali z napotkanymi ludźmi, wręczali ulotki i pokazywali tereny, które są szczególnie ważne w nowym projekcie studium.

Konsultacje pod namiotem

Innym ciekawym działaniem był punkt konsultacyjny zlokalizowany w Centrum Turystycznym nad Zalewem Brodzkim. Wybrano to miejsce, ponieważ nawet jesienią przyjeżdża tu i spaceruje wiele osób. Rodzice, którzy przyjechali tu np. na place zabaw, mogli zostawić na chwilę dzieci pod opieką odpowiedniej osoby. Najmłodsi w namiocie mieli zapewnione zabawy i zajęcia plastyczne z animatorem. Pod namiotami można było zapoznać się z projektem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody. Wywieszona była duża mapa a także dostępny był komputer, na którym mieszkańcy nanosili swoje uwagi co do konkretnych obszarów dokumentu planistycznego. Dla wszystkich odwiedzających przewidziany był poczęstunek z gorącymi napojami oraz upominki. W trakcie konsultacji, pracownicy urzędu informowali i służyli pomocą w sprawach studium. W spotkaniu uczestniczyło łącznie 30 osób. Wszystkie omawiane działania prowadzone były w reżimie sanitarnym. Pierwotnie planowano przeprowadzenie drugiego takiego spotkania koło Centrum Kultury i Rekreacji, jednak ze względu na obostrzenia związane z pandemią, tę formę spotkania zamieniono na dyżur telefoniczny. Zadzwoniło łącznie 9 osób. Mieszkańcy najczęściej dopytywali się o zapisy dotyczące ich nieruchomości w projekcie studium. Poruszali także kwestie zwiększenia powierzchni terenów budowlanych ponieważ chcieliby wybudować domy.
Pani Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody brała udział w plenerowym punkcie konsultacyjnym. Na zdjęciu oprócz pani wójt pracownicy Urzędu Gminy Brody.

Pani Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody brała udział w plenerowym punkcie konsultacyjnym.

Internet w pełni wykorzystany

Oprócz tradycyjnych form wyrażania opinii uruchomiona została aplikacja internetowa z mapą, na której można wyrazić swoje opinie co do tego dokumentu planistycznego. Dostępna ona była pod adresem: http://bit.ly/konsult-mapa . Każdy mógł dodać swoją uwagę z opisem i załącznikami w odpowiednim miejscu tej interaktywnej mapy. Tą drogą przekazano 21 opinii co do konkretnych obszarów. Około dwadzieścia osób skorzystało z otwartego spotkania online na platformie Microsoft Teams. Tuż przed spotkaniem, dwie osoby przyszły osobiście do Centrum i Rekreacji w Brodach. Na miejscu zapoznały się z projektem studium i na piśmie wyraziły swoją opinię co do swoich nieruchomości. Przez internet można było wypełnić ankietę. Oczywiście rozdawana była także wersja papierowa. Łącznie 203 osoby podzieliły się swoją opinią na zadawane pytania. Dotyczyły one ogólnych kierunków zagospodarowania przestrzennego, sposobów korzystania z atrakcji turystycznych oraz czynników wpływających na poprawę jakości życia w gminie. Jednym z wyznaczników sukcesu konsultacji jest odpowiedz na pytanie w ankiecie. Otóż ok.71% badanych wypowiedziało się że warto uczestniczyć w procedurze zmiany studium i jego konsultowaniu. Zobacz pełen raport dotyczący tej ankiety. Na przeprowadzenie powyższych działań, gmina Brody otrzymała grant w ramach projektu "Wspólny Plan" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Mapa - projekt studium.

Uruchomiona była strona http://bit.ly/konsult-mapa z mapą, na której można było nanieść swoje uwagi.

Główne zagadnienia konsultacji

W trakcie trwania konsultacji społecznych projektu studium zostało zebranych ok 50 opinii. Głównie poruszaną kwestią przez uczestników konsultacji społecznych była zmiana przeznaczenia wielu terenów w gminie Brody ze stref rolniczych na mieszkaniowe lub usługowe, z uwagi na chęć podjęcia inwestycji. Ponadto pojawiały się sugestie wprowadzenia w studium terenów pod budowę farm fotowoltaicznych czy też nawet propozycja przeznaczenia terenu w studium pod stok narciarski. Mieszkańcy wykazali, także potrzebę wyznaczenia terenów wokół Urzędu Gminy pod utworzenie ośrodka centro-twórczego oraz przeznaczenia terenów wokół zbiornika wodnego pod cele rekreacyjno-sportowe z możliwością umieszczania małej architektury. Z zebranych wywiadów indywidualnych wynika, że w gminie Brody brak jest przemyślanych rozwiązań komunikacyjnych - mało jest terenów usługowych za dużo zaś terenów przeznaczonych pod zieleń naturalną i zalesienie. Zebrane w procesie konsultacyjnym uwagi mieszkańców Gminy Brody dot. powiększenia oraz wyznaczenia terenów pod nową zabudowę zostaną przeanalizowane pod względem wykonalności oraz możliwości wprowadzenia do projektu studium na etapie uzyskania opinii oraz uzgodnień, zgodnie z ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Co dalej ze studium?

Omawiane konsultacje nie zastępują właściwej procedury planistycznej. Ta ruszy w drugim etapie działań. Wszystkie uwagi i sugestie dotyczące studium zostaną przekazane urbaniście i zostaną one uwzględnione jeśli nie będą kolidować z ustalonymi wcześniej priorytetami. Po naniesieniu poprawek, projekt studium uzgadniany będzie w wielu instytucjach. Kolejnym etapem procesu jest wyłożenie projektu do publicznego wglądu wraz z dyskusja publiczną a następnie wnoszenia uwag do studium. Po rozpatrzeniu uwag i przeprowadzeniu całej procedury, studium uchwalane będzie przez Radę Gminy w Brodach.

Marzena Bernat - Wójt Gminy Brody.
Podsumowanie Marzeny Bernat - Wójta Gminy Brody:

Jestem pod wrażeniem ogromnego zainteresowania mieszkańców tematem konsultacji społecznych. Świadczy to o tym że mieszkańcy chcą brać w swoje ręce losy gminy. To jest budujące! Tyle ludzi poświęcało swój czas na wyrażenie opinii w ankiecie czy aplikacji internetowej. Dziękuję wszystkim za liczne rozmowy telefoniczne,  za udział w tych wydarzeniach, spotkaniach i internetowych działaniach. Cieszę się że tylu ludzi rozmawiało ze mną osobiście o projekcie studium.
Dzięki temu, że wiele osób wyraziło swoją opinię jest bardziej prawdopodobne, że opracowany na tej podstawie dokument planistyczny będzie odpowiadał na potrzeby mieszkańców. Dużo do myślenia dały mi wyniki ankiety. Potwierdzają one jak ważne jest budowanie kanalizacji, usprawnienie komunikacji drogowej oraz inwestowanie w turystykę, budowę ścieżek rowerowych czy troska o czystość w miejscach publicznych. Te opinie dały mi dużo siły do dalszej pracy bo okazało się że tyle osób zgadza się z moją listą priorytetów. Mam nadzieję, że wspólnie opracujemy studium, które ułatwia rozwój budownictwa w gminie i stanowi zachętę do inwestowania na naszym terenie.
Z okazji zakończenia pierwszego etapu konsultacji, dziękuję radnym, sołtysom a także pracownikom urzędu i innych jednostek za pomoc i współpracę przy tych działaniach.

Poprawiony: wtorek, 09 lutego 2021 12:37
 

Czy wiesz, że...

skwrnad brzegiem Zalewu Brodzkiego rozciągają się warte odwiedzenia "Skały w Rudzie". Na jednym z bloków skalnych rośnie brzoza, z korzenia której wyrastają cztery pnie. Według lokalnej tradycji każda panna, która usiądzie na tym drzewie na pewno dobrze wyjdzie za mąż. Zapraszamy do sprawdzenia tej legendy! Więcej informacji: link