Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Inwestycje wykonane w latach 2007 - 2008

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Inwestycje wykonane w latach 2007 - 2008 Drukuj
środa, 03 czerwca 2009 13:36

I Kanalizacja i wodociągi

inw-100_0148_mini

1.      Budowa kanalizacji sanitarnej w Młynku ul. Przymiarki.

Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 4 136 mb oraz dwie przepompownie sieciowe umożliwiające odprowadzanie ścieków z 53 posesji na ulicy Przymiarki oraz w perspektywie rozbudowę sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców Lubieni.

Całkowity koszt tego przedsięwzięcia to kwota: -  1 265 375 zł. z tego:

dotacja NFOŚr i GW                                      - 268 005 zł,

pożyczka WFOŚr i GW                                   - 884 842 zł,

śr. wł. gminy                                                - 112 528 zł.

Zadanie zakończono i rozliczono.

2.      Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach ul. Szkolna, Piaskowa i Akacjowa.

Został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Aktualna wartość zadania to kwota 6 751 000 zł. (kwota brutto z 22% VAT-em). Zadanie obejmuje sieć kanalizacyjną przy ulicy: Szkolnej, Piaskowej, Akacjowej i Leśnej o łącznej długości 10 857 mb oraz 4 szt przepompowni sieciowych dla 140 posesji.

Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną obecnie jest w trakcie oceny merytorycznej. Lista projektów rekomendowanych ma być ogłoszona z końcem grudnia 2008r. Maksymalne dofinansowanie ze strony RPO  wynosi 60%.Środki własne w wysokości 40%.

3.      Kompleksowe uregulowanie gospodarki ściekowej w gminie Brody - II etap.

W roku 2007 regulowane były sprawy formalno - prawne, uzyskanie decyzji środowiskowych, pozwolenia wodno - prawnego itp. związane z przygotowaniem do realizacji kanalizacji w pozostałych miejscowościach w gminie Brody tj. Staw Kunowski, Lipie, Lubienia, Budy Brodzkie, Młynek Działki, Brody Tatry, Bór Kunowski i Henryk. Zapłacono zaległą kwotę w wysokości 20 060 za dokumentację kanalizacyjną dla Stawu Kunowskiego oraz koncepcję Henryk i Bór Kunowski.

4.      Budowa kanalizacji i wodociągu na osiedlu Brody Górki wraz z odbudową drogi.

Wykonano, uzgodniono i sfinansowano dokumentację kanalizacji i wodociągu na osiedlu Brody Górki. Zaprojektowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 1946 mb dla 46 odbiorców oraz rozbudowę sieci wodociągowej o łącznej długości 630 mb.

5.      Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu z rur azbestowych w miejscowości Krynki.

Podpisano umowę z wykonawcą projektu technicznego. W trakcie wykonania jest aktualizacja map syt - wys dla celów projektowych na odcinkach wodociągu do przebudowy. Projektem objęto nie tylko wymianę odcinków azbestowych, ale i najbardziej awaryjne odcinki z rur stalowych na tzw. „Wygonie" i na ul. Skalnej oraz perspektywicznie możliwość przepinki sieci zasilanej z lokalnej studni głębinowej do sieci zasilanej wodą z Trębowca.

6.      Przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Dziurów ul. Miła

W roku 2007 wykonano i sfinansowano z udziałem zainteresowanych mieszkańców ul. Miłej w Dziurowie dokumentację na budowę wodociągu. Łączna długość zaprojektowanej sieci - 272mb. Koszt przygotowania dokumentacyjnego - 4 638 zł z tego 4 500 - wpłata mieszkańców

z ul. Miłej. W roku 2008 wykonano sieć wodociągową za kwotę 41 998,40 zł brutto

7.      Budowa przyłączy wodno - kanalizacyjnych w Krynkach ul. Polna i Starachowicka, Borze Kunowskim oraz na ul. Radomskiej w Brodach.

Wykonano z udziałem zainteresowanych i PW i K St - ce przyłącze wodociągowe do Państwa Kowalików w Krynkach na ul. Polnej o długości 468 mb wraz z przejściem pod rzeką Kamienną, hydrantem podziemnym i studzienką wodomierzową rozwiązując w ten sposób problem braku wody pitnej w posesji Państwa Kowalików, którzy interweniowali w tej sprawie od 2003 roku. Sieć odebrano i przekazano do eksploatacji. Koszt prac: 55 125 zł w tym środki pozyskane z PW i K - 22 239 zł, wpłata zainteresowanych 3 720zł.

Wykonano i odebrano przyłącze wodne do budynku byłej szkoły Podstawowej w Borze Kunowskim. Rozwiązano również problem braku dostępu do wodociągu publicznego rodziny Litwinków w Brodach na ul. Radomskiej. Z udziałem zainteresowanych wykonano przyłącze wodociągowe o długości 55 mb oraz sieć kanalizacyjną umożliwiającą odprowadzenie ścieków do istniejącej sieci rozdzielczej. Koszt powyższych prac  - 38 524 zł, wpłata Państwa Litwinków - 610 zł.

Z udziałem zainteresowanego przedłużono sieć kanalizacyjną wykonując przejście pod drogą powiatową w celu stworzenia możliwości odprowadzania ścieków z nowowybudowanego budynku mieszkalnego w Krynkach przy ul. Starachowickiej. Koszt prac - 13 910 zł. z tego: 6 955 zł wpłata właściciela budynku.

 

II. Oświata

1.      Przebudowa pomieszczeń w budynku Szkoły Podstawowej w Stykowie na Małe Przedszkole.

W roku 2007 wykonano prace budowlane i instalacyjne w zakresie przebudowy istniejących pomieszczeń w celu dostosowania ich dla potrzeb przedszkola uzyskując następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni użytkowej 142m2.:

- salę zajęć z wyposażeniem,

- sanitariaty dla dzieci, i wc personelu

- pokój personelu,

- rozdzielnię posiłków,

- zmywalnię naczyń,

- powierzchnię komunikacyjną,

- plac zabaw wraz z chodnikiem.

Koszt wykonanych prac - 228 971 zł.

2.      Przebudowa stropu w Szkole Podstawowej w Brodach.

Prace obejmowały przebudowę drewnianego stropu nad dwoma salami lekcyjnymi i korytarzem na strop prefabrykowany typu WPS na belkach stalowych. Koszt robót 89 060 zł. w tym 36 494 zł środki pozyskane w formie dotacji z Ministerstwa Edukacji Narodowej.

3.      Utworzenie centrum sportowo - rekreacyjnego w Adamowie.

Ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich  wykonano scenę plenerową o powierzchni 60m2 wraz z zapleczem o powierzchni użytkowej 130m2 i kubaturze 694m2 oraz boisko sportowe.

Ogólna wartość projektu:      346 741,95 zł

Środki unii europejskiej:        197 263,00 zł

Środki własne:                       149 479,00 zł

4.      Wykonanie c.o. i kotłowni w Szkole Podstawowej w Rudniku.

W ramach prac zamontowano 12 szt. grzejników wraz z instalacją oraz wykonano kotłownię gazową z kotłem DITRICH DTG 135 o mocy 24KW.

Koszt powyższego 57 483 zł.

5.      Utworzenie przestrzeni pracy dla 6 osób niepełnosprawnych.

W ramach uzyskanego dofinansowania z PFRON-u w 2007 roku zakupiono wyposażenie dla woźnego w Szkole Podstawowej w Adamowie, gospodarza kompleksu sportowo - rekreacyjnego w Brodach i sprzątaczki w Urzędzie Gminy.

Zakupiono sprzęt  na łączną wartość 85 873 zł z tego ze środków budżetowych 21 886 zł z dotacji PFRON 63 989zł :

- kosiarki,                                                         - zmywarkę do podłóg,

- odśnieżarki,                                                   - pilarkę spalinową,

- zestaw deszczowni,                                        - wiertarkę,

- pralko - suszarkę,                                            - szorowarkę,

- odkurzacz,

- maszyny sprzątające, itp.

W 2008 roku w ramach środków PFRON wyposażono kolejne miejsca pracy w sprzęt sprzątający w Szkołe Podstawowej w Dziurowie, Stykowie, Gimnazjum w Krynkach oraz okienko obsługi interesanta w Urzędzie Gminy Brody:

Wartość środków PFRON wyniosła 35.000,00 wkład własny Gminy nie był wymagany.

6.      Sfinansowano zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Lipiu kwotą wysokości 31 539 zł.

mz-kafe-lub-mini7.      Adaptacja pomieszczeń OSP w Lubieni na kawiarenkę internetową.

Wykonano prace adaptacyjne pomieszczeń polegające na szpachlowaniu, malowaniu ścian, wymianie posadzki, wyposażenie  dla uzyskania 10-ciu miejsc komputerowych.

Koszt wykonanych prac 24 734 zł.

 

 

 

8.      Przebudowa linii średniego napięcia kolidującej z boiskiem przy Szkole Podstawowej w Dziurowie.

Opracowano i sfinansowano projekt techniczny przebudowy linii napowietrznej średniego napięcia oraz uzyskano pozwolenie na przebudowę. Koszt projektu - 5 856 zł.

Wykonano przebudowę linii napowietrznej 15 kV kolidującej z boiskiem szkolnym w Dziurowie. Prace wykonano i rozliczono zgodnie z umową nr 1/PK/D/08 z dnia 28.07.2008r. Wartość prac brutto 58 660,00 zł .

9.      Przebudowa linii energetycznej średniego napięcia przebiegającej nad boiskiem w Stawie Kunowskim.

Wykonano i sfinansowano przełożenie linii średniego napięcia kolidującej z boiskiem szkolnym w Stawie Kunowskim za kwotę 24 500 zł.

Roboty zakończono, odebrano i sfinansowano.

mz-vw-pfron-mini10.    Zakup busa do przewozu dzieci niepełnosprawnych.

Zakupiono w ramach dofinansowania ze środków PFRON - „Uczeń na wsi" busa do przewozu w dzieci niepełnosprawnych w drodze do szkoły i z powrotem.

Ogólna wartość projektu:115.900

Środki PFRON:100.000

Środki własne:15.900.

11.    Pomoc dzieciom  niepełnosprawnym w zdobyciu wykształcenia.

Gmina złożyła wystąpienie w ramach programu PFRON „Uczeń na wsi" o przyznanie środków finansowych na refundację kosztów nauki dzieci niepełnosprawnych.

Zapotrzebowanie w wartościach określonych przez PFRON wynosi: 118 992,25.

i dofinansowaniem zostanie objętych 57 dzieci.

 

III. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej

Prace wykonywane są wg przyjętego harmonogramu robót zatwierdzonego przez Mechanizm Norweski dofinansujący zadanie w 69%. Ogólny koszt zadania wynosi 1 825 441 zł. Zgodnie z podpisaną umową i aneksem zakończenie robót nastąpi do 31 października br. Na prace objęte I etapem posiadamy pełne zabezpieczenie finansowe. Zgodnie z harmonogramem rzeczowym wykonana została termomodernizacja 13 budynków użyteczności publicznej polegająca na ociepleniu ścian zewnętrznych styropianem, modernizacji centralnego ogrzewania, ociepleniu stropodachów oraz ociepleniu przestrzeni podpodłogowej.

Prace zostały wykonane zgodnie z umową nr 1/NSF/07 z dnia 10.08.2007r oraz aneksem do umowy nr 1 z dnia 27.07.2008r. Wartość prac brutto 1 801 149,56 zł.

Równolegle z w/w pracami wykonywane są prace będące dopełnieniem prac z wniosku EOG niezbędne dla funkcjonowania obiektów i poprawiające ich estetyke w ramach zadania pn.: „Roboty budowlano - remontowe w budynku Klubu Rolnika i strażnicach (OSP Krynki, Ruda, Styków, Brody)"

Koszt tych prac według przetargu wynosi 1 652 331 zł, z tego dotychczas zabezpieczono kwotę 415 000 zł. Pozostała kwota tj. 1 237 31 zł będzie wydatkowana zgodnie z Uchwałą Nr IV/38 z dnia 18 IV 2008r. z obligacji.

Zakończono prace budowlane.

mz-oz-brody-mini mz-szkoly.krynkisp-mini mz-szkoly-stykow-mini

Zobacz fotorelację z wykonania inwestycji.

 

IV. Budowa budynku administracyjnego Urzędu Gminy

Zakończono prace budowlano montażowe na obiekcie, wyposażenie budynku w sprzęt i meble oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku.

Wyposażenie zostało komisyjnie zinwentaryzowane, a zadanie w całości rozliczone.

mz-ugbrody-mini

Dane techniczne

Powierzchnia zabudowy    PZ   595 m2

Powierzchnia użytkowa      2 044,1 m2

Kubatura budynku               7 580 m3 (6 272 m3 powyżej poz. terenu)

Wysokość okapu powyżej średniego poziomu terenu - max 7,06 m

Wysokość kalenicy głównej - 14,20 m, kalenicy środkowej - 14,95 m.

Wartość prac budowlanych wraz z dokumentacją projektową, wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu wyniosła 6 491 105zł.

 

V. Inne obiekty użyteczności publicznej

mz-plac-zab-ru-mini

1.      Utworzenie placu zabaw dla dzieci na terenie OSP w Rudzie - wykonanie ogrodzenia.

Wykonano i rozliczono plac zabaw dla dzieci na terenie OSP w Rudzie wraz z ogrodzeniem.

Wartość robót - 40 950 zł z tego 20 000 zł. dofinansowanie ze środków wojewódzkich.

 

 

 

 

 

 

 

mz-przedszk-ru-mini

2.      Przedszkole Gminne na terenie OSP w Rudzie - wykonanie projektu oraz prac adaptacyjnych.

Zlecono projekt przebudowy pomieszczeń w budynku OSP w Rudzie za kwotę brutto
13 000,00 zł. Projekt budowlany wykonano i zapłacono.

Prace remontowo - budowlane w budynku OSP w Rudzie wykonano zgodnie z umową nr 1/RBR/KR/OSP/08 z dnia 21.04.2008r odebrano i rozliczono. Pozostały zakres prac adaptacyjnych wykonany wg. opracowanego projektu budowlanego zostanie rozliczony kosztorysem na roboty dodatkowe. Przebudowane pomieszczenia zostały przekazane do użytkowania.

 

 

 

 

mz-kub-rol-kuczow-mini3.      Zakup wyposażenia dla świetlicy środowiskowej w Kuczowie.

Po zakończeniu i odbiorze prac termomodernizacyjnych i adaptacyjnych w Klubie Rolnika w Kuczowie, zakupiono wyposażenie do utworzonej tam świetlicy środowiskowej w postaci 9 - ciu zestawów komputerowych wraz z umeblowaniem oraz wykonano sieć komputerowo - elektryczną.

 

 

4.      Projekty Budowlane - Styków, Jabłonna.

Wykonano projekt budowlany pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Stykowie na świetlicę wiejską i bibliotekę. Wartość prac projektowych 24 000,00 zł brutto. Projekt budowlany przekazano protokółem zdawczo - odbiorczym w dniu 11.07.2008r. i zapłacono.

Budowa budynku wielofunkcyjnego w miejscowości Jabłonna wykonano projekt budowlany. Wartość prac projektowych brutto 31 000,00 zł. Prace projektowe wykonano i przekazano protokółem zdawczo - odbiorczym w dniu 05.09.2008r. i zapłacono.

mz-szk.borkun-mini5.      Ocieplenie ścian i wymiana okien w budynku komunalnym w Borze Kunowskim.

Zgodnie z umową nr 1/EO/BK/08 z dnia 28.04.2008r wykonano ocieplenie ścian i wymianę okien na budynku komunalnym w Borze Kunowskim. Wartość prac to kwota 32 000,00zł brutto, roboty odebrano i rozliczono. Na obiekcie zlecono roboty dodatkowe, których wartość wynosi 5 552,28 zł.

 

 

 

6.      Budowa świetlicy w Jabłonnie i utworzenie wiejskich ośrodków kultury w miejscowościach  Krynki, Brody, Styków, Ruda.

Nie ogłoszono jeszcze terminu naboru wniosków o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania Odnowa i Rozwój Wsi, gdzie zamierzamy szukać wsparcia na realizację tych zadań.

W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Brody uzyskała dotację w wysokości 519 892,40 zł PLN na działania związane z polityką społeczną.

 

VI. Drogi i Chodniki

1.      Przebudowa drogi dojazdowej do pól Młynek - Przymiarki.

Zadanie wykonano, odebrano i rozliczono kwotę 67 356 zł. w tym 37 356zł to środki z budżetu gminy, kwotę 36 000zł pozyskano z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych.

2.      Budowa chodnika oraz zatoczki autobusowej i peronu na przystanku autobusowym w Stawie Kunowskim.

Wykonano 250 mb chodnika o szerokości 1,5m wraz z odwodnieniem i modernizacją przepustów. Powyższe odebrano i rozliczono kwotą 73 905zł

3.      Przebudowano i rozliczono oświetlanie uliczne przy parkingu w Młynku.

Koszt prac  - 14 152 zł.

4.      Przebudowa dróg gminnych w miejscowości - Ruda ul. Nad Zalewem i Południowa oraz Ruda ul. Duża.

W dniu 21.11.2008r złożono wniosek o dofinansowanie remontu drogi do Urzędu Wojewódzkiego w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011" wniosek dotyczy remontu drogi w miejscowości Ruda ul. Nad Zalewem i Południowa. Wartość ogólna inwestycji to 1 004 680,00 zł z czego 50% to środki budżetu Państwa a druga połowa to środki z budżetu Gminy.

Lista rankingowa z zakwalifikowanymi projektami ma być znana w 05.12.2008 roku

Jednocześnie złożono w dniu 03.12.2008r. wniosek na tę samą drogę w celu zabezpieczenia się przed nie przyznaniem środków wojewódzkich do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

Wartość zadania wynosi: 1.010.996,32

Środki z Unii Europejskiej w wysokości 60%- 606.597,79

Środki własne Gminy w wysokości 40%-404.398,53

W ramach projektu zostanie wybudowane 898 mb drogi o szerokości jezdni 5m. z masy bitumicznej oraz 890 mb chodnika z kostki betonowej.

W tym samym dniu do RPO  złożono również wniosek dotyczący drogi w Rudzie ulica Duża

Wartość zadania: 1.364.182,61

Środki Unii Europejskiej-818.509,57

Środki własne Gminy- 545.673,05

W ramach projektu wyremontowane i przebudowane zostanie 1139 mb drogi oraz wybudowany zostanie chodnik o długości 1139mb.

5.      Budowa chodnika Brody - Młynek.

W związku z uruchomieniem programu 8-888 (redukcja ofiar śmiertelnych) inwestorem zadania jest GDDKiA. Zgodnie z ustaleniem chodnik na odcinku od ul. Pięknej do ul. Relaksowej sfinansuje GDDKiA, natomiast odcinek od ul. Relaksowej do istniejącego chodnika na ul. Radomskiej wykona Urząd Gminy Brody.

Koszt robót planowanych do realizacji przez U.G. Brody wynosi około 100 000 zł.

GDDKiA pomimo naszych interwencji (między innymi na spotkaniu w dniu 23.09.2008r.) podjęła decyzję o zrezygnowaniu z realizacji zadania w br. i umieszczeniu go w planie na 2009r. Zmiana planu uzyskała akceptacje Centrali GDDKiA w dniu 30.09.2008r.

Fakt wycofania zadania z realizacji w br. GDDKiA uzasadnia:

- długim okresem trwania procedur przetargowych (około 2 miesiące),

- długim okresem trwania inwestycji (ok. 1,5 miesiąca),

- niekorzystnymi warunkami - późna jesień,

- nieprzekraczalnym terminem zakończenia robót do dnia 30.11.2008r.! z uwagi na okres rozliczeniowy środków inwestycyjnych.

W ramach programu 8-888 GDDKiA zleciła opracowanie projektu na budowę chodnika od Rudnika do Stawu Kunowskiego. Odcinek ten realizowany będzie w późniejszym terminie.

6.      Przebudowa drogi w Adamowie koło cmentarza.

Wykonano odebrano i sfinansowano roboty budowlane na ul. Górnej w Adamowie wraz z parkingiem przy cmentarzu. Zadanie dofinansowane przez Gminę Brody. Wybudowanie tego odcinka odciążyło w znacznym stopniu drogę gminną (ul. Leśna). Zmodernizowano odcinek o długości 630 mb.

Koszt robót:

-                      205 885 zł - droga,

-                        40 652 zł - parking.

Razem:             246 537 zł

7.      Przebudowa drogi Komorniki - Suszarnia.

Wykonano, odebrano i sfinansowano roboty budowlane na drodze powiatowej Komorniki - Suszarnia (ul. Leśna) w Lubieni. Zgodnie z porozumieniem z dn. 10 kwietnia 2008r. udział gminy wyniósł 55% wartości zadania po przetargu, natomiast powiat starachowicki sfinansował 45% zadania. Wykonawcą zadania był Budromost Starachowice.

Koszt robót 391 015 zł, z czego wkład gminy wyniósł 215 058 zł.

8.      Przebudowa drogi powiatowej nr 0622 T Bór Kunowski - Staw Kunowski.mz-dro-cm-sty-mini

Roboty budowlane obejmowały budowę odcinka drogi od przejazdu kolejowego w Stawie Kunowskim do końca wsi Bór Kunowski o długości 4 182 mb. Koszt robót po przetargu wyniósł 989 865 zł. Prace wykonywała firma PRDM „CEZET" Sp. z o.o. Starachowice. Zadanie współfinansowane zgodnie z porozumieniem przez:

-          Gmina Brody -                                        199 000 zł,

-          Nadleśnictwo Ostrowiec Św. -                  360 000 zł,

-          Powiat Starachowicki -                            430 865 zł,

Roboty zakończone, termin odbioru 4.12.2008 rok..

9.      Przebudowa drogi do cmentarza w Stykowie.

Gmina Brody pozyskała z Urzędu Marszałkowskiego 45 000 zł z przeznaczeniem na budowę dróg dojazdowych do pól. Zadanie było realizowane przy wykorzystaniu tych środków. Wartość robót po przetargu 129 270 zł + roboty dodatkowe związane z wykonaniem poboczy i zwiększeniem powierzchni parkingu przy cmentarzu - 15 000 zł. Razem wartość robót wynosi 144 270 zł.

Roboty zakończone i rozliczone.


 

 

 

Informację sporządzono w Referacie Inwestycyjnym
w dniu 04.12.2008r.

Poprawiony: piątek, 18 września 2009 09:51
 

Czy wiesz, że...

kk3widziałaś(łeś) kiedyś budowlę z "płaczącego" piaskowca? Z takiego materiału zbudowany jest kościół w Krynkach.