Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Inwestycje Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w planie na rok 2009

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Informacja z realizacji zadań inwestycyjnych przyjętych w planie na rok 2009 Drukuj
Wpisany przez Referat Inwestycyjny   
piątek, 10 lipca 2009 10:25

mz-inwest-dr-r-miniI. Kanalizacja i wodociągi

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Brodach ul. Szkolna, Piaskowa i Akacjowa.

Zadanie zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Aktualna wartość zadania to kwota 7 912 302,96 zł. (kwota brutto z 22% VAT-em). Zadanie obejmuje sieć na ulicach Szkolnej, Piaskowej i Akacjowej o łącznej długości 10 857 mb oraz 4 szt przepompownie sieciowe dla 140 posesji.
16 marca 2009 r podpisano pre-umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. 4 747 381,78 zł.
W związku z wejściem w zycie wytycznych w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych opublikowane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego wszystkie gminy zostały zobowiązane do dostosowania dokumentacji do wytycznych oraz spełnienia wymogów dyrektywy Ptasiej i Siedliskowej dla obszarów NATURA 2000. W wyniku wejścia wytycznych po terminie przygotowania dokumentacji pojawiły się niezgodności we wszystkich złożonych wnioskach na terenie naszego województwa w tym także na budowę kanalizacji. Na spotkaniu w dniu 23 czerwca wójt otrzymał zapewnienie Dyrektora Departamentu Funduszy Strukturalnych, że realizacja wniosku nie jest zagrożona jedynie przedłuży się okres jego realizacji o około 3 miesiące. Zanim weszły w życie omawiane wytyczne planowano rozpoczęcie robót budowlanych na II półrocze 2009 roku.

2. Opracowanie dokumentacji technicznej na przebudowę wodociągu z rur azbestowych w miejscowości Krynki.

W 2009 r zostały zaktualizowane mapy syt - wys dla celów projektowych na odcinkach wodociągu do przebudowy. Projektem objęto wymianę odcinków azbestowych, na ul. Długiej, Górnej i Poprzecznej.
Uzyskano warunki techniczne przebudowy wodociągu z PW i K St oraz z Zarządu Dróg Powiatowych. Prace projektowe są na etapie uzgodnień z mieszkańcami. Z uwagi na brak zgody mieszkańców na wejście z wodociągiem na posesje prywatne wyłączono część odcinka wodociągu na ulicy Górnej i Poprzecznej z opracowania projektowego.
W planie przewidziano na ten cel kwotę 35 000zł.

3. Przedłużenie sieci wodociągowej w m. Brody

Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Gminy wykonano przedłużenie sieci wodociągowej w miejscowości Brody na ulicy Leszczynowej. Wykonano przedłużenie sieci o łącznej długości 60mb rurami PE 63 mm wraz z przeciskiem pod drogą dł. 7,0 m . Zapewniło to dostęp do sieci wodociągowej min. 4 działkom. Koszt zadania 5 400 złotych. Zadanie zakończono i rozliczono.

 

II. Inne obiekty użyteczności publicznej

1. Utworzenie wiejskich ośrodków kultury w miejscowości Brody i Styków.

Złożono dwa wnioski o dofinansowanie do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z działania „Odnowa i rozwój wsi:"
1. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Stykowie
wartość całkowita 488 634,25 zł
koszty kwalifikowane 400 519,89 zł.
wnioskowana kwota dofinansowania 75% 300 389,00 zł
środki własne 188 245,00 zł
2. Utworzenie świetlicy wiejskiej w Brodach
wartość całkowita 667 968,89 zł
koszty kwalifikowane 547 515,49 zł.
wnioskowana kwota dofinansowania 75% 410 636,00 zł
środki własne 257 333,00 zł.
Zakres prac objętych wnioskami przewiduje wykonanie robót wykończeniowych w budynku, zagospodarowaniem terenu oraz wyposażenie pomieszczeń w meble i sprzęt świetlicowy.
Przewidywany termin podpisania umowy o dofinansowanie początek września bieżącego roku. Po podpisaniu umowy zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony w celu wyłonienia wykonawcy robót. Zakładany termin przekazania obiektów do użytkowania do 30.11.2009r. Środki własne zostały zabezpieczone w budżecie Gminy. 20 lipca br. zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie.

2. Budowa przyłącza gazowego i wewnętrznej instalacji gazowej do budynku OSP w Stykowie.

Wykonano przyłącze gazowe do budynku Ochotniczej Straży pożarnej w Stykowie długości 107 m za kwotę 10 568,50zł. Instalacja będzie służyła dla potrzeb OSP oraz świetlicy wiejskiej. Będzie zasilała kocioł dwufunkcyjny centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz kuchenki gazowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

3. Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej w budynku OSP w Brodach.

W budynku Ochotniczej Straży Pożarnej wykonano dwie wewnętrzne instalacje gazowe z oddzielnym opomiarowaniem o wartości 5 000,00 zł. Jedna instalacja dla OSP druga do pomieszczeń tworzącej się świetlicy wiejskiej. Instalacja zasila dwa dwufunkcyjne kotły centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej oraz kuchenki gazowe. Zadanie zakończono i rozliczono.

4. Wykonanie instalacji systemu alarmowego w budynku OSP w Rudzie.

Budynek OSP w Rudzie został objęty monitoringiem. Wyposażono go w czujniki i system alarmowy za kwotę 3 833zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

5. W ramach Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich Gmina Brody uzyskała dotację w wysokości 519 892,40 zł PLN na działania związane z polityką społeczną.

W 2008 roku wykorzystano 31.866,72 na usługi opiekuńcze dla osób starszych oraz punkt obsługi obywatelskiej. W dniu 5 marca 2009 roku podpisana została umowa pomiędzy Gminą Brody, a Międzyszkolnym Ośrodkiem Gimnastyki Korekcyjnej i Kompensacyjnej w Starachowicach. na realizację zadania „Korekcja drogą do zdrowego życia". Zadanie obejmuje dzieci i młodzież szkolną z terenu Gminy Brody , która posiada wady postawy . Zadanie polega na przeprowadzeniu ćwiczeń korygujących wady postawy.
Całkowity koszt szacunkowy - 253 653,60 złotych.
W ramach Program Integracji Społecznej stanowiącego część Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich, Komisja Oceniająca, powołana celem wyboru usługodawców dokonała oceny ofert złożonych w odpowiedzi na Zaproszenie do składania ofert ogłoszone przez Wójta Gminy Brody przyjęła siedemnaście ofert, które zostały złożone w dniu 18.05.2009 roku.
Po zapoznaniu się z ich zawartością wybrano do realizacji:
1.1 W ramach części I zaproszenia - usługi dla młodzieży Zapobieganie patologii społecznej wśród dzieci i młodzieży poprzez organizację czasu wolnego
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu z siedzibą w Lipiu ul. Starachowicka 84 na kwotę 10 000,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Krynkach z siedzibą w Krynkach ul. Szkolna 1 na kwotę 9 996,40 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
- Stowarzyszenie Oświatowe „Nowa Szkoła" z siedzibą Staw Kunowski ul. Szkolna 6 na kwotę 13 599,90 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
- Zespół Placówek Oświatowych w Stykowie z siedzibą w Stykowie ul. Świętokrzyska 22 na kwotę 18 606,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
- Publiczne Gimnazjum w Krynkach z siedzibą w Krynkach ul. Szkolna 1 na kwotę 9 120,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
- Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach z siedzibą w Brodach na kwotę 7 400,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
- Publiczne Gimnazjum w Rudzie z siedzibą w Rudzie ul. Widok 1 na kwotę 13 320,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
- Publiczna Szkoła Podstawowa w Lubieni z siedzibą w Lubieni ul. Iłżecka 20 na kwotę 10 390,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
Ogółem przewidywana wartość usług w ramach I części zaproszenia wynosi ok. 92 500,00 zł.
1.2 W ramach części II zaproszenia - usługi dla młodzieży Zagospodarowanie czasu wolnego dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych poprzez organizację koloni -
wybrano ofertę, którą złożyła Publiczna Szkoła Podstawowa w Lipiu na kwotę 40 000,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
1.3. W ramach części III zaproszenia - Usługi dla osób starszych , dzieci, młodzieży i rodzin - Integracja społeczna osób starszych poprzez m.in. aktywizację osób starszych do działania i uczestnictwa w życiu społeczności lokalnej -
wybrano ofertę, którą złożyło Centrum Kultury i Aktywności Lokalnej w Brodach z siedzibą w Brodach ul. St. Staszica 3 na kwotę 11 600,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.
1.4. W ramach części IV zaproszenia - Usługi szkoleniowe -
Usługa nr 2 wybrano ofertę, którą złożyła firma BCO Biuro Doradztwa Biznesowego Sp.J. A. Nowak, M. Boryta-Borowiecka ul. Kryształowa 4, 25-714 Kielce na kwotę 30 000,00 złotych co jest zgodne z kwotą alokacji.

III. Drogi i Chodniki

1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości - Ruda ul. Nad Zalewem i ul. Południowa.

Pozytywnie rozpatrzono wniosek o dofinansowanie tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011.
W wyniku przetargu wybrano wykonawcę robót firmę PERFEKT z Radomia. Wartość przetargowa 842 915, 96 zł brutto. W dniu 16.03.2009 r została podpisana umowa na wykonawstwo robót. W zakres prac przewidzianych do wykonania wchodzi wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej szerokość 5 m długość 900 mb wraz z chodnikiem na ul.Nad Zalewem, oraz odwodnieniem.
W dniu 24.04.2009 r została podpisana z Wojewodą Świętokrzyskim umowa dotacji na kwotę 428 582,78 zł co stanowi 50% wartości inwestycji. Roboty są w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia rzeczowego zadania ( zgodnie z umową) 04.09.2009 r, rozliczenia - październik2009r.

2. Przebudowa drogi do cmentarza w Dziurowie.

Gmina Brody złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę drogi w Dziurowie ( ul. Spokojna). Zadanie to będzie realizowane przy wykorzystaniu tych środków. Zgodnie z otrzymanym pismem UM wniosek zostanie rozpatrzony dopiero w II połowie sierpnia b.r. ( termin ustawowy 31 maj). Podyktowane jest to brakiem środków na rachunku centralnym FOGR. Wartość robót zgonie z kosztorysem inwestorskim 290 tys. zł.

3. Budowa parkingu w Rudniku.

Parking z kostki brukowej betonowej na pętli autobusowej przed szkołą w Rudniku o powierzchni 64 m2 został wykonany przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach. Koszt robót 9 598 zł. Zadanie zakończono i rozliczono.

4. Rozbudowa drogi wraz z chodnikiem w Rudzie ul. Duża

Zadanie zakwalifikowano do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007-2013. Aktualna wartość zadania to kwota 1 364 182,62 zł. (kwota brutto). Zadanie obejmuje :
 przebudowa drogi dł. 1139 mb i poszerzenie do szerokości 5 m
 chodnik szer.2,0 m dł 940 mb
 kolektor deszczowy 230 mb
 odwodnienie ściekiem korytkowym
 zjazdy na posesje
6 maja 2009 r podpisano pre-umowę na dofinansowanie przedsięwzięcia w wysokości 60% kosztów kwalifikowanych tj. 818 509,57 zł. Do 31 października 2009 Gmina Brody jest zobowiązana złożyć kompletną dokumentację niezbędną do dokonania oceny przewidzianej w II etapie konkursu i dopiero po tym terminie. zostanie ogłoszony przetarg nieograniczony na w/w zadanie w celu dokonania wyboru wykonawcy robót.

5. Opracowanie dokumentacji na „Przebudowę drogi w Brodach ul. Nad Torami".

Opracowanie w trakcie realizacji. Termin zakończenia prac z uwagi na konieczność przełożenia sieci gazowej, wodociągowej i kabla PKP został przesunięty na 31.12.2009 r. Koszt opracowania 32 980 zł. Na powyższą kwotę składa się:
• opracowanie dokumentacji budowlanej - 9 000 zł
• opracowanie PT na przełożenie sieci gazowej i wodociągowej - 13 000 zł
• opracowanie PT na przełożenie kabla telekomunikacyjnego PKP - 10 980 zł
Środki na ten cel zostały zarezerwowane.

6. Opracowanie dokumentacji na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 0625 T Krynki- Brody ( nad zalewem ul. Starachowicka).

W ramach wydatków związanych z pomocą finansową realizowaną na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zostało podpisane porozumienie ze Starostą Starachowickim w sprawie partycypacji Gminy Brody w kosztach opracowania projektu na „Rozbudowę drogi powiatowej nr 0625 T Krynki - Brody". Koszt opracowania 319 640 zł z czego udział Gminy Brody 159 820 zł. Środki na ten cel zostały zarezerwowane Po uzyskaniu zezwolenia na budowę zadanie proponowane do realizacji w ramach „Narodowego Programu Przebudowy dróg Lokalnych 2008 - 2011" na rok 2010.

IV. Inwestycje nie ujęte w budżecie Gminy Brody

1. Budowa chodnika Brody - Młynek.

W 2008 r został wykonany projekt budowy oraz uzyskane zostało zezwolenie na budowę tego chodnika. Inwestorem będzie GDDK i A O /Kielce, która zamierza wykonać chodnik w 2009 r. W zakres budowy wchodzi ułożenie chodnika z kostki poza rowem szerokości 1,5 mb na odcinku 1 km wraz z budową zjazdów i umocnieniem rowów prefabrykatami.
Ponadto w ramach programu 8-888 GDDK i A zleciła opracowanie projektu na budowę:
• chodnika od Rudnika do Stawu Kunowskiego.
• w Lubieni ( od ul. Wschodniej do ul. Starachowickiej )
Realizacja tych chodników po roku 2010.
W roku 2008 przygotowano dokumentacje na przebudowy drogi nr 9 w Młynku i Krynkach
( wjazdy na drogi gminne i stacje obsługi podróżnych - „Szary Wilk" i „ Irena"). Realizacja tych zadań w latach 2009/2010. W najbliższym czasie zostanie ogłoszony przetarg na to zadanie.

2. Remont drogi powiatowej nr 0624 T Brody - Krynki Duże- Krynki Małe (ulica Kościelna )

W dniu 18.05.2009 r odbył się przetarg zorganizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach do którego przystąpiła jedna firma. Do rozstrzygnięcia przetargu nie doszło z uwagi na fakt, że oferowana przez wykonawcę kwota przewyższała środki zabezpieczone przez zamawiającego. W dniu 18 .06. 2009 r odbył się II przetarg na to zadanie. Przetarg wygrała firma „BUDROMOST" Starachowice za kwotę 485 140, 60 zł. Wkład UG Brody to kwota 242 570 zł ( 50 %) W zakres prac wchodzi remont drogi na długości 430 mb W tym: -roboty ziemne - 454 m3 - podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej - 215 m2 - nawierzchnia z mieszanki mineralno- asfaltowej warstwa wyrównawcza - 225,75 ton, warstwa ścieralna - 2219,4 m2 - przepust skrzynkowy pod koroną drogi - 15 mb - pobocza z materiału kamiennego i zamknięcie poboczy destruktem - 332,5 m2 - chodnik i zjazdy z kostki brukowej betonowej - 630 m2 - umocnienie skarp płytami ażurowymi - 232 m2 - umocnienie rowu elementami typu GARA 430 mb. Obecnie trwa remont omawianej drogi.

3. Remont drogi powiatowej nr 0618 T Lipie - Henryk Szyb na odcinku 440 mb.

W dniu 26.05.2009 r odbył się przetarg zorganizowany przez Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach. W przetargu uczestniczyła jedna firma Przedsiębiorstwo Robót Drogowo- Mostowych „CEZET" Starachowice, z którą podpisano umowę na kwotę 214 987,12 zł. Przetarg do chwili obecnej nie został rozstrzygnięty. W zakres prac przewidzianych do wykonania wchodzi remont drogi na długości 440 mb. W tym: -roboty ziemne - 440 m3 -podbudowa z mieszanki mineralno-asfaltowej - 264 m2 -nawierzchnia z mieszanki mineralno - asfaltowej warstwa wyrównawcza - 202 ton, warstwa ścieralna - 2022,5 m2 -zjazdy rurowe do lasu - fi 40- 6mb, fi 50 - 12 mb. Obecnie trwa remont omawianej drogi.

4. Rewitalizacja parku w Brodach

Wójt Gminy Brody w dniu 4 czerwca 2009 r. podpisał umowę trójstronną z Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego oraz Stowarzyszeniem na rzecz Ekorozwoju Ziemi Świętokrzyskiej oraz Stowarzyszeniem na Rzecz Ekorozwoju Ziemi Świętokrzyskiej ,,Natura" na realizację projektu po nazwą ,,Rewitalizacja starego zespołu parkowego w Brodach". W ramach tego projektu ma zostać wykonane ok. 200m chodnika, będzie posadzone ok. 100 drzew oraz zostaną zamontowane ławki oraz kosze na śmieci. Projekt ten otrzymał możliwie najwyższą dotację ze ,,Świętokrzyskiego Programu Odnowy Wsi" w kwocie 20 tys. zł. Środki własne to kwota 5 007 zł
Obecnie trwają prace w parku. Wykonuje je Zakład Gospodarki Komunalnej w Brodach.

5. Budowa zatoki autobusowej w Henryku

W dniu 14 lipca b.r. odbył się przetarg na realizację zadania. Według stanu z 17 lipca 2009r. nie został on jeszcze rozstrzygnięty. Termin realizacji robót podany w SIZW określony został na 15.09.2009r.

 

Informację sporządzono dn. 17.07.2009 r
w Referacie Inwestycyjnym

Poprawiony: piątek, 18 września 2009 09:05
 

Czy wiesz, że...

pudlingarniaw 1843 roku, w zakładzie metalurgicznym - tzw. pudlingarni oraz walcowni w Brodach pracowało 60 robotników? W ciągu roku przetapiano tu ok. 2 600 ton żelaza handlowego.