Poziomy recyklingu Drukuj
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
czwartek, 18 maja 2017 13:11

Informacja o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, które nie działają na podstawie umowy, o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie świadczą takiej usługi w trybie zamówienia z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.

 

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU

L.p.

Poziomy poszczególnych frakcji odpadów

2012r.

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

1

osiągniętY poziom OGRANICZENIA masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

23,02

37,75

39,37

28,11

--------

2

poziom recyklingu I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA następujących frakcji odpadów komunalnych: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) odebranych z obszaru gminy

10,24

20,65

39,58

23,31

18,53

3

poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych z odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych

100

100

0

99,78

95,57

  

OSIĄGNIĘTE POZIOMY RECYKLINGU PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU PRZEZ PODMIOTY ODBIERAJĄCE ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI

L.p.

Poziomy poszczególnych frakcji odpadów

2013r.

2014r.

2015r.

2016r.

1

OSIĄGNIĘTY POZIOM OGRANICZENIA MASY ODPADÓW KOMUNALNYCH ULEGAJĄCYCH BIODEGRADACJI KIEROWANYCH DO SKŁADOWANIA

14,96

17,78

21,85

------

2

POZIOM RECYKLINGU I PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA NASTĘPUJĄCYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH: PAPIERU, METALI, TWORZYW SZTUCZNYCH I SZKŁA10) ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY

10,69

25,31

47,84

27,81

3

POZIOM RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I ODZYSKU INNYMI METODAMI INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE ODPADÓW BUDOWLANYCH
I ROZBIÓRKOWYCH Z ODEBRANYCH Z OBSZARU GMINY ODPADÓW KOMUNALNYCH

0

0

50,82

95,57