Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Gospodarka odpadami Obowiązki właścicieli nieruchomości

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Obowiązki właścicieli nieruchomości Drukuj Email
Wpisany przez Ernest Kumek, Mariusz Zawłocki   

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2005 Nr 236, poz. 2008 ze zmianami) w art. 5 ust. 1 zobowiązuje właścicieli nieruchomości do utrzymania czystości i porządku m.in. przez:

  • wyposażenie nieruchomości w urządzenia służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
  • przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach odrębnych,zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
  • gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
  • pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
  • uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych,
  • realizację innych obowiązków określonych w regulaminie, który dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody.


Urząd Gminy Brody informuje, że właściciele posesji są zobowiązani do przyłączenia budynku do kanalizacji sanitarnej. Każdy, kto podłączył budynek do sieci powinien zgłosić się do Zakładu Gospodarki Komunalnej w Brodach (budynek Urzędu Gminy, II piętro, pokój nr 212) w celu podpisania umowy na korzystanie z sieci.

Na terenie Gminy Brody mieszkańcy oraz przedsiębiorcy mogą podpisywać umowy na wywóz odpadów z niżej wymienionymi firmami posiadającymi zezwolenie wójta na świadczenia takich usług:

1.    P.W.N.S. “ALMAX” Sp. z o. o.

ul. Wrocławska 3, 26-600 Radom, tel. 048-362-88-42


2.    Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych ATK Recykling

ul. Chorzowska 3, 26-600 Radom, tel. 048-365-11-40
Firma gwarantuje odbiór śmieci niesegregowanych raz na miesiąc z pojemników lub worków o pojemności 120 l w cenie 8 zł na miesiąc od posesji. Odbierane są także raz na miesiąc śmieci z pojemników o pojemności 240 litrów w cenie 14 zł. za miesiąc od posesji. Dodatkowo raz w miesiącu można oddawać odpady segregowane(opakowania plastikowe, szkło). Przedsiębiorstwo prowadzi także sprzedaż pojemników na śmieci o pojemności 120 litrów w cenie 100 zł oraz pojemników (240 litrów) za 150 zł.

3.    „ORKAN” Wywóz i Utylizacja Odpadów Komunalnych Stałych i Płynnych
ul. Relaksowa 36, 27-230 Brody, Tel. 041-271-15-55

4.    Pan Marek Danielski „ELMEX”
Młynek ul. Podgórska 34, 27-230 Brody, tel. 041-271-13-01

5.    REMONDIS Sp. z o. o.
Oddział w Ostrowcu Świętokrzyskim
ul. Gulińskiego 13A, 27-400 Ostrowiec Św. Tel. 041-262-41-00

6.    Zakład Oczyszczania Miasta Zofia Kozłowska

ul. Krakowska 211, 27-110 Skarżysko – Kamienna, tel. 041-253-81-23
Firma prowadzi usługi w zakresie wywozu nieczystości stałych.

7.    Zakład Usług Transportowo-Handlowych
ul. Graniczna 5/27, 27-200 Starachowice
tel. 041-274-90-57

8.    P.P.H.U. Teresa Karwacka
Krynki ul. Górna 42, 27-230 Brody, tel. 041-271-14-79
Predsiębiorstwo zajmuje się wywozem odpadów z kontenerów KP-7 o pojemności 7m3.

 

Wyżej wymienione firmy zobowiązane są do odbioru wszystkich selektywnie zbieranych odpadów z gospodarstw domowych,
w tym:

  • odpadów wielkogabarytowych;
  • zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
  • odpadów z remontów.

Pliki do pobrania:

Poprawiony: środa, 06 stycznia 2010 09:34
 

Czy wiesz, że...

grod2w Lubieni, na jednym ze wzgórz prawdopodobnie istniało kiedyś grodzisko. W 1363 r. wydano prawo lokacji wsi na prawie niemieckim. Zapewne osada rozwijała się bujnie skoro w 1440r. biskup Zbigniew Oleśnicki wystawił przywilej lokacji, na prawie magdeburskim - miasta Lubienia. Z nieznanych przyczyn lokacji nie zrealizowano.