Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility
Strona Główna Gospodarka odpadami Nowy system gospodarki odpadami

URZĄD GMINY BRODY

herb-gb
Adres:
ul. Stanisława Staszica 3
27-230 Brody
woj. świętokrzyskie.
Telefon:
(41) 271-12-31
 fax: (41) 271-19-78
więcej
E-mail:
gmina(at)brody.info.pl
Godziny otwarcia:
Pon: 8:00 -16:00
Wt-Pt: 7:15 - 15:15
du
mp

logo-rii-jst-kolor

sip

Nowy system gospodarki odpadami PDF Drukuj Email
Wpisany przez Mariusz Zawłocki   
segregacja-smieci-gmina-brody-minZ dniem 1 lipca 2013 r. we wszystkich gminach w Polsce, obowiązywał będzie nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi. Od 10 maja sołtysi i pracownicy urzędu gminy będą zbierać od mieszkańców gminy deklaracje o wyborze wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Poniżej prezentujemy stawki opłat i zasady wywozy śmieci.

Zgodnie ze znowelizo­waną ustawą „o utrzyma­niu czystości i porządku w gminach”, Gmina Bro­dy przejmie odpady ze wszystkich nieruchomości zamieszkałych, a właści­ciele tych nieruchomości będą musieli płacić opłatę za wywóz odpadów komu­nalnych. Na sesji Rady Gminy w Brodach w dniu 25 kwiet­nia 2013 roku dokonano wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na nieruchomościach gdzie zamieszkują mieszkańcy opłata naliczana będzie od gospodarstwa domowego. W ramach dokonanej opłaty zostanie odebrana każda ilość odpadów wystawiona przez mieszkańców. Każdy właściciel nieruchomości z terenu gminy powinien do 31 maja 2013r. złożyć deklarację o tym ile osób jest zamieszkałych w gospodarstwie, czy będą segregowane odpady oraz w związku z tym ustalić wy­sokość opłaty. W przypadku zmiany wysokości stawki opłaty lub liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość należy w terminie 14 dni ponownie złożyć deklarację.

Pobierz deklarację o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

W przypadku zadeklarowania oraz rzeczywistego se­gregowania odpadów komunalnych opłata będzie wy­nosić:

- 10,00 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 osobę,

- 17,00 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 2 i więcej osób.

W przypadku braku deklaracji i rzeczywistego segre­gowania odpadów opłata będzie wynosić:

- 20,00 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 1 osobę,

- 34,00 zł na miesiąc od gospodarstwa domowego zamieszkałego przez 2 i więcej osób.

 

Ustalona została częstotliwość i termin uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny­mi: opłatę należy wnosić w okresach kwartalnych, tj.:

1) za I kwartał - do 15 marca,

2) za II kwartał - do 15 maja,

3) za III kwartał - do 15 września,

4) za IV kwartał - do 15 listopada.

Wraz z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpa­dami (1 lipca 2013 r.), pierwszą opłatę należy wnieść za III kwartał w nieprzekraczalnym ter­minie do 15 sierpnia 2013r.

Właściciel nieruchomości uiszcza opłatę bez wezwania, na rachunek bankowy Gminy Brody ING Bank Śląski nr 45 1050 1432 1000 0005 0015 4448, w kasie Urzędu Gminy lub wyznaczonemu inkasentowi (sołtysowi) upoważnionemu do po­bierania należności.

 

ZASADY WYWOZU ODPADÓW:

a. Odpady komunalne zmieszane (niesegregowane).

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ustalono na jeden raz w miesiącu.

b. Odpady komunalne segregowane.

Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych ustalono na jeden raz w miesiącu. W celu płacenia niższej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy prowa­dzić selektywne zbieranie odpadów z podziałem na:

• tworzywa sztuczne i metal oraz opakowania wieloma­teriałowe (worek kolor żółty),

• opakowania szklane (worek kolor zielony),

• papier i tektura (worek kolor niebieski).

 

POJEMNIK / WOREK ZIELONY

Zanim wyrzucisz do worka:

- usuń resztki produktów

Co wrzucamy?

- czyste opakowania ze szkła białego, zielonego, brą­zowego, tj. butelki, słoiki, szklanki, kieliszki, itp.

- stłuczkę szklaną wolną od zanieczyszczeń metalami i tworzywami,

- szklane opakowania po kosmetykach.

Czego wrzucać nie wolno!

- butelek i słoików z zawartością,

- ceramiki (porcelany, fajansu, naczyń typu arko, ta­lerzy, doniczek),

- szkła budowlanego (okiennego, zbrojonego),

- luster, kryształów, żarówek, świetlówek, lamp,

- porcelany, ceramiki, fajansu, szkła żaroodpornego

 

 

POJEMNIK / WOREK ŻÓŁTY

Zanim wrzucisz do worka:

- zgnieć opakowanie,

- usuń resztki produktów.

Co wrzucamy?

- otwarte i zgniecione plastikowe butelki po napojach typu PET,

- opakowania po chemii gospodarczej (płynach do prania, płukania, mycia, szamponach, mydłach w płynie, itp.)

- pojemniki po artykułach sypkich,

- folie opakowaniowe, worki i torebki foliowe, rekla­mówki,

- metale (puszki Al., Fe, opakowania po konserwach, napojach itp.),

- opakowania np. po mleku, sokach, czyli wykonane z co najmniej dwóch surowców: papier + folia, pla­stik + metal

Czego wrzucać nie wolno!

- pojemników zabrudzonych, oraz z zawartością,

- tworzyw piankowych i styropianu,

- pojemników po środkach chemicznych (farbach, la­kierach),

- pojemników po środkach ochrony roślin,

- baterii,

- puszek i opakowań po farbach i lakierach,

- opakowań metalowych z jakąkolwiek zawartością,

- pampersów.

 

POJEMNIK / WOREK NIEBIESKI

Zanim wrzucisz do worka:

- usuń resztki produktów,

- kartony, torebki złóż na płasko lub wypełnij papie­rem

Co wrzucamy?

- gazety, czasopisma, ulotki reklamowe,

- papier do pisania, książki, zeszyty,

- torebki papierowe,

- pudła z tektury,

- inne opakowania tekturowe,

Czego wrzucać nie wolno!

- tłustego, zabrudzonego lub mokrego papieru,

- tektury i papieru pokrytych folia lub tworzywami sztucznymi,

- opakowań po materiałach budowlanych, np. cemen­cie, gipsie, kleju, itp.

- opakowań po mleku, sokach, mrożonkach

- papierów higienicznych, pam­persów.

 

Ponadto raz w roku, sprzed posesji nieodpłatnie odbie­rane będą odpady wielkogabarytowe, niepotrzebne me­ble, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Również istnieje możliwość dostarczenia tego typu odpa­dów osobiście do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych położonego w Krynkach przy ul. Długiej 3 a (Baza ZGK).

Szczegółowych informacji w powyższych sprawach można uzyskać w Urzędzie Gminy w Brodach pok. nr 115 lub pod numerem telefonu: 41 271-13-40. Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej: www.brody.info.pl .

Pobierz ulotkę dotyczącą odpadów:

nowy-system-gosp-odpadami-ulotka

Poprawiony: czwartek, 13 czerwca 2013 09:47
 

Czy wiesz, że...

kk3najprawdopodobniej już w 1353r. wybudowano modrzewiowy kościół w Krynkach p.w. Św. Marcina. Stał on przy obecnych zabudowanich ulicy Długiej. Do dziś stoi tam krzyż upamiętniający lokalizację świątyni. Podobno niektóre belki w kryneckiej dzwonnicy pochodzą z tego kościoła!